فال تاروت بله یا خیر

فال تاروت بله یا خیر یا کبیر

فال تاروت بله یا خیر

فال تاروت کبیر بله یا خیر

نیت کرده و هفت کارت انتخاب کنید.

کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت 

فال تاروت بله خیر

فال تاروت بله و خیر به استخاره با تاروت نیز شهرت دارد.

در کشورهای اروپایی که اعتقادی به قرآن ندارند ، بسیاری برای استخاره از تاروت استفاده می کنند که به تاروت بله و خیر معروف شده است.

نیت می کنند که کاری را انجام بدهند یا خیر ، بدین لحاظ به استخاره با تاروت نیز معروف است.

البته تاروت بله و خیر بطور کلی متفاوت با تاروت های دیگر است و شما کارت های تاروت بله و خیر را از بین 22 کارت انتخاب می کنید که ممکن است برخی کارت ها به صورت وارونه برایتان به نمایش در بیاید که معانی و تعابیر آنها نیز معکوس خواهد شد.

مثلا اگر کارت کار خیر به صورت معکوس نمایش داده شود بیانگر کاری شر خواهد بود که توضیحات کاملی درباره هر کارت برای شما به نمایش در خواهد آمد.

شما نیت می کنید که کاری را انجام دهید یا خیر و سپس 7 کارت را انتخاب می کنید.

دو کارت اول ، جدا از بحث معکوس بودن یا نبودن ، مربوط به گذشته نیت شماست ، سه کارت بعدی ، زمان حال و دو کارت آخر درباره آینده به شما خواهد گفت.

باتوجه به کارت های انتخابی خواهید دانست که آن کار را انجام دهید یا خیر هرچند که

خود سایت نیز به شما خواهد گفت که نتیجه کارت های انتخابی و نیتی که انجام دادید ، آن کار را انجام بدید بهتر است یا نباید انجام دهید.

فال تاروت بله و خیر ، فال تاروت بلی و خیر ، فال تاروت آره یا نه ، فال تاروت انجام بده یا انجام نده ، فال تاروت بله یا نه ، فال تاروت بلی یا نه

فال تاروت