فال تاروت ده کارتی

فال تاروت ده کارتی یا 10 کارتی

فال تاروت ده کارتی

فال تاروت ده کارتیفال تاروت ده کارتی

ده کارت انتخاب کنید.

کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت 

فال تاروت ده کارتی

فال تاروت 10 کارتی را کامل ترین فال تاروت جهان می نامند ، شما از بین کارت های تاروت 10 کارت انتخاب می کنید که هر یک داستانی را برایتان روشن خواهد نمود.

کارت اول در تاروت 10 کارتی ، جایگاه فعلی و موقعیت الآن شما را به شما نشان می دهد.

کارت دوم ، اتفاقات و موانعی که پیش روی شماست را نمایش می دهد و تاحدودی پیشگویی می کند.

کارت سوم اتفاقات گذشته را به نمایش می کشد که موقعیت فعلی شما بخاطر آن اتفاقاتی است که در گذشته رخ داده و تاثیر گذاشته است.

کارت چهارم اتفاقات و رخدادی که اخیرا اتفاق افتاده را به شما می گوید که تقریبا پایان یافته و درحال عبور از آنها هستید.

کارت پنجم در فال تاروت 10 کارتی اهداف و مقصد نیت شما را به نمایش خواهد گذاشت که می توانید با دانستن اطلاعات داده شده بهترین مقصد را برای خود رقم بزنید.

کارت ششم درباره آینده اطلاعات مهمی به شما می دهد ، در خصوص اتفاقات جدیدی که برایتان رخ خواهد داد.

کارت هفتم یک کارت احساسی است که احساسات را بیان می کند، کارت هشتم درباره اطرافیان و خانواده هستند و کارت نهم امید ها و ترسها را به شما نشان می دهد.

در نهایت کارت دهم پاسخ نیت و فال تاروت شماست.

فال تاروت